תקנון הגרלה

1. כללי

1.1 בין התאריכים 5.7.23 ועד ל4.9.23 תערוך חברת לאונרדו סקין קר גרופ ח.פ. 514090455 (להלן: "עורכת המבצע") מבצע להגרלת הפרסים שפרטיהם דלהלן ברישום והשתתפות בכנס
"Leo conference ועידת האסתטיקה והיופי" שייערך ב6.9.23 במתחם גו'נה, מלון VERT LAGOON אשר בנתניה.

3 כרטיסי טיסה ואירוח לברלין

(להלן: "המבצע").

1.2 עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק של עורכת המצבע בכתובת www.facebook.com/Leonardogroup360 ובאתר האינטרנט של עורכת ההגרלה בכתובת: https://leonardo-tech.com/ (להלן יחד דף הפייסבוק ואתר האינטרנט: "אתר האינטרנט")

1.3 ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת, וכן במשרדי עורכת המבצע שברח' הבילויים 3, גדרה, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

2. פרשנות

2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2 בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בנקבה או ברבים.
2.3 כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

3. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן: –

3.1 "עורכת המבצע" – חברת לאונרדו סקין קר גרופ ח.פ. 514090455
3.2 "משתתף בהגרלה" – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 5 שלהלן.
3.3 "הפרסום" – המבצע יפורסם באמצעים המפורטים בסעיף 7 להלן.
3.4 "המבצע" – כהגדרתו בסעיף 1.1 לעיל.
3.5 "הפרס" – כהגדרתו בסעיף 6 להלן.
3.6 "הזוכים בהגרלה" – משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 5 להלן, ששמו עלה בהגרלה.

3.7 "המפקח" – המפקח על ההגרלה הינה רו"ח אוסנת אהרוני מראשון לציון טל': 03-9661234
3.8 "תקופת המבצע" – התקופה האמורה בסעיף 4 שלהלן.

4. תקופת המבצע
המבצע ייערך בין התאריכים 5.7.23 ועד ל4.9.23

5. הזכאים להשתתף בהגרלה ואופן ההשתתפות בהגרלה: –

5.1 זכאי להשתתף בהגרלה כל אדם מעל גיל 18 אשר נרשם והשתתף בכנס "Leo conference ועידת האסתטיקה והיופי" והצטרף להיות עוקב בדף הפייסבוק או באינסטגרם של עורכת המבצע.
5.2 במידה ומשתתף קנה יותר מכרטיס אחד לכנס, תהיה לו הזכאות להופיע בשמות המוגרלים יותר מפעם אחת

6. הפרסים

6.1 הפרסים לזוכים – סה"כ 3 זוכים בהגרלה יהיו:

א. כל זוכה יהיה זכאי לכרטיס טיסה הלוך וחזור + אירוח בברלין ל-3 לילות ו-4 ימים

6.2 הפרסים דלעיל הינם קבועים ואינם ניתנים להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרסים בכל דרך שהיא.
6.3 הזכייה בפרסים הינה אישית ואינה ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.
6.4 הזוכה יישא בכל ההיטלים/המיסים הנדרשים על פי חוק לצורך מימוש הפרס, ולעורכת המבצע לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
6.5 תאריכי הטיסה ושם המלון בברלין יקבעו על ידי חברת לאונרדו סקין קר גרופ בע"מ ולא יהיו ניתנים לשינוי/המרה

7. אופן פרסום המבצע

7.1 הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר האינטרנט https://leonardo-tech.com/, וכן יפורסם בדף הפייסבוק_ www.facebook.com/Leonardogroup360

7.2 עורכת המבצע שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.

8. מועד עריכת ההגרלה

8.1 ההגרלה תיערך בסיום הכנס ב6.9.23 והזוכים יוכרזו על ידי בעלי החברה מר רוני בר ורואת החשבון ועורכת הדין אוסנת אהרון, מפקחת על עורכת המבצע
8.2 ככל שעורכת המבצע תחליט על שינוי מועד ההגרלה, תפורסם, בסמוך למועד ההחלטה על השינוי, הודעה באתר האינטרנט בדבר מועד ההגרלה החדש.

9. אופן עריכת ההגרלה

9.1 במועד ביצוע ההגרלה יועלה בגורל שמם של הזוכים בפרסים החל מהראשון לשלישי מתוך רשימת משתתפים בהגרלה (איסוף רשימה מתוך פרסום ההגרלה בתנאי שהמשתתפים ברישום הגיעו פיזית לכנס, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקחת על ההגרלה)

10. פרסום תוצאות ההגרלה

שמות הזוכים בהגרלה יפורסם באתר האינטרנט בסמוך לאחר מועד עריכת ההגרלה.

11. הודעה על זכייה בהגרלה ואופן קבלת הפרס

11.1 במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכים בהגרלה ולהודיע להם על זכייתם ובמקביל תישלח אליו הודעה בדואר רשום בדבר הזכייה, על בסיס הפרטים שמילא בטופס ההשתתפות.
11.2 עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכים בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחוייבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי-התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע"י הזוכה/ים ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה/ים שלא אותר/ו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי/ים לקבל את הפרס ולא תהיה לו/הם כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.
11.3 עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה בהגרלה להתייצב במשרדי עורכת המבצע, להזדהות באמצעות תעודה מזהה ולחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המצורף כנספח ב' לתקנון, בעת קבלת שובר הפרס בו הוא זכה.
11.4 עורכת המבצע תאפשר לזוכה בהגרלה לקבל את שובר הפרס עד 30 ימים מיום ההכרזה על הזוכה. מימוש הפרס ייעשה בהתאם לתנאים שיפורטו על גבי שובר הפרס.
11.5 עורכת המבצע שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקחת: –

11.5.1 חשש לאי-תקינות ו/או זיוף.

11.5.2 סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה.

11.5.3 סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל פרס.

11.5.4 אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

12. אופן מימוש הפרס

12.1 האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד. עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי-מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישורין בזוכה.
12.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו בזוכה.
12.3 עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו
12.4 הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או שיבוש ו/או אי-התאמה ו/או חסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה.

13. הצהרת המשתתף

13.1 בהשתתפותו במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
13.2 המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

14. המפקח

14.1 כמפקח על המבצע תשמש הגברת רואת החשבון ועורכת הדין, אוסנת אהרון מראשון לציון. טלפון: 03-9661234
14.2 המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי-הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע, לרבות הזוכה בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה.
14.3 החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף, הזוכה בהגרלה ו/או כל משתתף במבצע מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

15. הגבלת השתתפות

ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ומנהלי עורכת המבצע ועל מפקח המבצע, על בני משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע, לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס.

16. אחריות

16.1 ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראית לכל טענה בדבר הפרת הוראות דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה ייאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.

16.2 על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בהגרלה לקבלת "שוויו הכספי" של הפרס ו/או לאפשרות לממשו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.

16.3 ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקחת ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

16.4 יובהר כי האחריות לאספקת הפרס חלה על עורכת ההגרלה בלבד. אין בעריכת המבצע על ידי עורכת המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו.

16.5 עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנרשמו באמצעות טופס ההשתתפות.

16.6 כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או עריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת האירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

תפריט נגישות

צוות המומחים שלנו לשירותך!

לקביעת פגישת ייעוץ או הדגמה השאירו בבקשה פרטים ונחזור אליך בהקדם

או חייגו 077-51005100

כן! אשמח:)
לעזור לך?
לעזור לך?
דילוג לתוכן